اخبار تخصصی, مقالات تخصصی, مقالات مکانیزاسیون

کالیبراسیون چیست؟ | هدف از کالیبراسیون سمپاش چیست؟

طبق سیاست همیشگی مجموعه آنلاین کشاورزان کالا ، اینبار نیز اقدام به تهیه یک مقاله تخصصی نموده ایم. این نوبت به صورت تخصصی در رابطه با کالیبراسیون سمپاش ها صحبت خواهیم کرد. و به این دو سوال پاسخ میدهیم که اصلا کالیبراسیون چیست و هدف از کالیبراسیون سمپاش چیست؟

 

مشاهده لیست سمپاش های 2 لیتری

مشاهده لیست سمپاش های 5 لیتری

مشاهده لیست سمپاش های 8 لیتری

مشاهده لیست سمپاش های 10 لیتری

مشاهده لیست سمپاش های شارژی دوکاره

مشاهده لیست سمپاش های شارژی تک کاره

مشاهده لیست سمپاش های موتوری ( لانسی موتوری )

مشاهده لیست سمپاش های زنبه ای و فرغونی

 

کالیبراسیون سمپاش

بــه همــان انــدازه کــه آفتکشــها در حفاظــت، نگهــداری و تولیــد محصــولات کشــاورزی نقــش دارنــد، تجهیــزات کاربــرد آفتکشــها یــا همــان ســمپاش ها نیــز نقــش ایفــاء میکننــد. در حــال حاضــر، حــدود 30 تــا 50 درصــد ســموم در کشــور، بــه علــت کاربــرد نامناســب ســمپاش ها، بــه هدر مــیرود. لــذا شــیوه های صحیــح کاربــرد ســمپاش ها، از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. کالیبراسـیون سـمپاش ها یکـی از مهـم تریـن تنظیماتـی اسـت کـه بایـد بـر روی ایـن ماشـین انجـام شـود. سـالانه میلیونهـا لیتـر محلـول سـمي براي مبـارزه بـا آفـات و بیماريهـاي گیاهـي و علفهـاي هـرز مـزارع مـورد مصـرف قـرار ميگیـرد. بـراي بهـره گیـري بیشـتر از ایـن مـواد و کاهـش مقـدار مصـرف آنهـا کـه بـراي محیـط زیسـت زیـان آور هسـتند، الزام اسـت، تدابیـري اتخـاذ شـود.

اقدامات عملی جهت کاهش مصرف سم

یکـي از اقدامــات موثــر و عملــي در ایــن زمینــه واســنجي ســمپاشها جهــت ایجــاد قطــرات بــا انــدازه مناســب و پاشــش یکنواخــت و بــه میــزان الزام اســت. انــدازه قطــرات به ایــن علــت حائــز اهمیــت هسـتند که اگـر قطـرات کوچکتـر از حـد مطلـوب باشـند دچـار بـاد بردگـي و تبخیـر می شوند. و اگـر بزرگتـر از حـد مطلـوب باشـند از روي سـطح بـرگ گیاهـان سـر خـورده و روي زمیـن مي افتنـد. هــر دو وضعیــت ســبب افزایــش آلودگــي محیــط، کاهــش تاثیــر ســم، افزایــش مصــرف ســموم و آســیب دیــدن گیاهــان مفیــد ميشــود. بنابــر ایــن ایجــاد قطــرات بــا انــدازه و پاشــش مناســب از طریــق تنظیــم ســمپاشها مهمتریــن روش بــراي رفــع مســائل یــاد شده اســت.

 

تعریف از کالیبراسیون سمپاش ها

تصـور عمومـي بـر ایـن اسـت کـه تنظیـم سـمپاش جهـت پاشـش مقـدار معینـي محلـول سـمي در هکتـار، کالیبراســیون نــام دارد امــا تعریــف صحیــح و کامــل کالیبراســیون عبارتســت از تنظیــم ســمپاش بــراي پاشــش مقـدار معینـي سـم خالـص یـا محلـول سـم در هکتـار؛ بـا قطـر ذرات از پیـش تعییـن شـده و تعـداد معینـي از ذرات در واحــد ســطح کــه بــرای رســیدن بهاهــداف زیــر انجــام میشــود.

 

هدف از کالیبراسیون سمپاش ها

 1. جلوگیری از اتلاف سم و کاهش اثرات آن بر محیط زیست.
 2. سمپاش، به منظور تنظیم میزان آب مصرفی و جلوگیری از هدر رفت آب و سم.
 3. توزیـع یکنواخـت محلـول سـمی در سـطح مزرعـه یـا بـاغ و جلوگیـری از گیاه سـوزی وکنتـرل قابـل قبـول عوامل خســارت زا.
 4. کاهش زمان سمپاشی و جلوگیری از تکرار آن.
 5. کاهش هزینه سمپاشی و پایین آوردن هزینه تولید.

 

متغیرهای اصلی در کالیبراسیون سمپاش ها

برای کالیبراسیون سمپاش باید سه متغیر اصلی، به تناسب اهداف سمپاشی تحت کنترل قرار گیرند

 1.  نوع و دبی نازل
 2. سرعت پیش روی
 3. فشار سمپاشی

 

مشکلات عدم کالیبراسیون سمپاش ها

در صورتـی کـه عمـل کالیبراسـیون انجـام نشـود یـا بـه درسـتی انجـام نشـود محلـول سـم بیـش از انـدازه و یـا کمتـر از انـدازه توصیـه شـده در مزرعـه یـا بـاغ پاشـیده مـی شـود. انـدازه قطـرات و یکنواختـی پاشـش سـم در مزرعـه مناسـب نبـوده و ضمـن افزایـش هزینـه و مصـرف سـم، محیـط زیسـت و مـواد غذایـی تولیـدی آلـوده میشــوند.

 

زیاد پاشیدن محلول سم چه مضراتی را در پی دارد ؟

 1. اتلاف سم
 2. افزایش هزینه سم و هزینه سمپاشی
 3. اتلاف وقت و سرمایه
 4. آلودگی محیط زیست
 5. آسیب دیدن گیاه
 6. افزایش ماندگاری سم در محصول و تهدید سلامتی مصرف کنندگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *